Política de Privacitat

Política de privacitat del Lloc Web i de l’Aplicació Mòbil per a la Distribució Urbana de Mercaderies (areaDum)

Barcelona de Serveis Municipals, S.A., amb domicili a Gran Via Carles III, 85 bis,  (08028) de Barcelona i titular del CIF número A-08765919 (en endavant, “B:SM”), és el titular del lloc web sota el domini [www.areaverda.cat] (el “Portal Internet”) i és el proveïdor de l’aplicació mòbil de la distribució urbana de mercaderies” (la “Aplicació Mòbil”). El Portal Internet i l’Aplicació Mòbil tenen com a finalitat facilitar informació i accés al Servei i, en particular, proporcionar la informació i el formulari de registre necessaris per a fer ús del Servei.

La Política de Privacitat plasmada a continuació és aplicable a tots els serveis accessibles des del Lloc Web en cada moment i, en particular, a l’Aplicació Mòbil, en tots els termes definits en les condicions d’ús i en conformitat amb totes les disposicions del mateix.

1. Acceptació de la Política de Privacitat

    1.1. La utilització del Lloc Web i de l’Aplicació li atribueix la condició d’Usuari (“Usuari”) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquesta Política de Privacitat. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament la present Política de Privacitat, tenint en compte que la mateixa pot sofrir modificacions.

    1.2. Així mateix, quan l’Usuari vulgui registrar-se a través del Lloc Web o de l’Aplicació Mòbil per fer ús del Servei (essent, en conseqüència, un “Usuari del Servei”), haurà de llegir i acceptar de forma expressa la present Política de Privacitat.

    1.3. B:SM es reserva el dret de modificar, actualitzar o adaptar la present Política de Privacitat en qualsevol moment. L’Usuari del Servei serà notificat de qualsevol modificació a la Política de Privacitat i, en cas de voler seguint fent ús del Servei, haurà de llegir i acceptar de forma expressa la nova versió de la Política de Privacitat.

2. Seguretat i confidencialitat

    2.1. B:SM, de conformitat amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (la “LOPD”) i en la seva normativa de desenvolupament, garanteix la seguretat i confidencialitat de totes les dades que puguin facilitar els Usuaris i Usuaris del Servei a través del Lloc Web o de l’Aplicació Mòbil i, particularment, mitjançant l’alta com a Usuari del Servei en l’Aplicació Mòbil, així com en relació a les dades que es proporcionin o que es generin durant l’ús del Servei i de l’Aplicació Mòbil, incloent, en concret, les dades de geolocalització dels Usuaris del Servei i demés dades d’ús del Servei.

3. Finalitat del tractament de dades de caràcter personal

    3.1. Sense prejudici del previst en cada un dels formularis del Lloc Web o de l’Aplicació Mòbil, B:SM informa als Usuaris del Servei de que disposa d’un fitxer de dades relatiu al registre i ús de l’Aplicació degudament inscrit al Registre de Protecció de Dades de Catalunya.

    3.2. La finalitat del tractament de les dades recollides en aquest fitxer és gestionar el funcionament de l’Aplicació Mòbil i del Servei i poder oferir als Usuaris el Servei en el termes indicats al Lloc Web i d’acord amb les Condicions d’Ús de l’Aplicació Mòbil, així com el seu control i manteniment. En concret, s’informa a tots els Usuaris del Servei que es podran tractar dades de geolocalització obtingudes a través del Servei per a la bona prestació del Servei i el bon funcionament de l’Aplicació Mòbil.

    3.3. Addicionalment, amb l’acceptació de la present política de privacitat, l’Usuari del Servei autoritza expressament la recepció de notícies, serveis, activitats, promocions i altra informació comercial emesa per BSM per correu ordinari, correu electrònic, SMS i altres mitjans electrònics equivalents. L’Usuari  del Servei podrà oposar-se a la recepció d’informació comercial marcant la casella habilitada a tal efecte en el formulari de registre.

4. Registre i consentiment al tractament de dades de caràcter personal

    4.1. Mitjançant el seu registre a través del Lloc Web o l’Aplicació Mòbil, l’Usuari del Servei presta el seu consentiment exprés per al tractament automatitzat i documental de les dades incloses en el formulari de registre, incloent les dades de facturació que siguin necessàries per a la prestació del Servei, així com les dades generades a través de l’ús del Servei, de l’Aplicació Mòbil o d’aquelles incloses posteriorment a través de l’Espai Personal. En particular, l’Usuari del Servei presta el seu consentiment exprés per al tractament automatitzat de les dades relatives a la seva geolocalització que es derivin de l’ús del Servei, tal i com es disposa en la clàusula 5 següent.

    4.2. En relació amb al procediment de registre, l’Usuari del Servei haurà de proporcionar, en el formulari de registre, les dades de contacte i de facturació que resultin necessàries per a la utilització del Servei i que seran tractades per B:SM amb ple respecte per les disposicions de la LOPD. Les dades sol·licitades són les estrictament necessàries per a la correcta identificació dels usuaris de l’Aplicació Mòbil i la prestació del Servei ofert per B:SM.

    4.3. B:SM informa a l’Usuari que tots els camps que apareixen marcats amb un asterisc (*) en el formulari de registre del Lloc Web o de l’Aplicació Mòbil són d’obligada complementació, ja que la manca d’alguna d’aquestes dades podrien impedir l’ús de l’Aplicació Mòbil i del Servei.

5. Ús de sistemes de geolocalització

    5.1. Per fer ús del Servei, l’Usuari del Servei haurà d’activar els localitzadors GPS del seu dispositiu. En aquest sentit, l’Aplicació Mòbil li requerirà l’activació dels localitzadors GPS del seu dispositiu en cada accés a l’Aplicació Mòbil, sempre que aquests no es trobessin prèviament activats.

    5.2. L’Usuari del Servei podrà revocar en qualsevol moment el seu consentiment a l’activació dels localitzadors GPS al seu a través de l’opció corresponent al seu dispositiu. No obstant, l’Usuari del Servei no podrà fer ús del Servei ofert per l’Aplicació Mòbil sense activar els localitzadors GPS del seu dispositiu.

    5.3. D’altra banda, s’informa a l’Usuari del Servei que, al marge de l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat, l’activació dels localitzadors GPS del seu dispositiu al iniciar l’Aplicació Mòbil s’entendrà com un consentiment al tractament de les dades que sorgeixin del posicionament per geolocalització.

6. Butlletins de noticies

6.1. Addicionalment, l’Usuari podrà sol·licitar, mitjançant formularis al Lloc Web, la recepció d’informació diversa relativa a les funcions, activitats, serveis, promocions i/o actuacions de B:SM (els “Butlletins de Noticies”).
 

6.2. Sense prejudici del previst en cada un dels formularis del Lloc Web, B:SM informa als Usuaris i Usuaris del Serveis de que disposa d’un fitxer de dades relatiu a l’enviament dels Butlletins de Noticies –anomenat “[]”– degudament inscrit al Registre de Protecció de Dades de Catalunya.

 

6.3. La finalitat del tractament d’aquest fitxer és gestionar la distribució i enviament dels Butlletins de Noticies informatius, publicacions i qualsevol altra comunicació que pugui emetre B:SM, així com la participació en els esdeveniments i activitats que pugui organitzar. Les dades proporcionades per aquesta finalitat només seran comunicades als departaments corresponents de B:SM per a l’acompliment de la finalitat objecte del tractament.]
 

 

7. Cessió i/o comunicació de dades

    7.1. Les dades proporcionades pels Usuaris i els Usuaris del Servei només seran comunicades als departaments corresponents de B:SM per a l’acompliment de la finalitat objecte del tractament.

    7.2. En particular, i d’acord amb les definicions i provisions de les Condicions d’Ús del Servei, les dades d’un Usuari del Servei, incloent les de geolocalització i demés dades d’ús del Servei, podran ser comunicades als usuaris que s’encarreguin de l’administració d’un compte d’usuari al que l’Usuari del Servei hagi sol·licitat associar-se o s’hagin associat.

    7.3. Així mateix, totes les dades dels Usuaris del Servei, incloent les dades de geolocalització i demés dades d’ús del Servei, podran ser comunicades a les institucions i autoritats competents en quant a les funcions d’inspecció del Servei i en relació amb qualsevol requeriment emès per qualsevol institució o autoritat competent en matèria sancionadora.

8. Exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

    8.1. B:SM informa que tant els Usuaris del Lloc Web com i els Usuaris del Servei tenen dret a exercitar els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l'àmbit reconegut per la LOPD. Per a exercitar aquests drets, i per a qualsevol aclariment, els interessats podran adreçar-se per correu a B:SM, Gran Via Carles III, 85 bis, apartat de correus 08028 de Barcelona, o bé a l’adreça electrònica: lopdbsm@bsmsa.cat

9. Ús de cookies

    9.1. B:SM l’informa que per utilitzar el Servei es fan servir cookies. Les cookies són fitxers físics d'informació personal allotjats en el propi terminal de l'usuari. L’usuari ha de configurar el navegador permetent l’ús de cookies, ja que en cas contrari determinades funcions del Servei no estaran disponibles.