INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

A BSM assumim la responsabilitat de complir amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i el compromís de tractar les dades personals de manera lleial i transparent.

RESPONSABLE: Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM.SA).

FINALITAT: Gestió i desenvolupament dels serveis contractats.

Així mateix, mitjançant consentiment:

 • Enviament d'informació i comunicació de promocions comercials respecte dels serveis contractats i sol·licituds de participació en enquestes d’opinió i de satisfacció per a la qual cosa podrem realitzar perfils de compra i anàlisi d’hàbits a partir de la informació obtinguda.

 • Tramesa d’informació, comunicacions i enquestes d’opinió en relació amb els serveis, activitats i promocions del Grup BSM per a la qual cosa podrem realitzar perfils de compra i anàlisi d’hàbits a partir de la informació obtinguda.

LEGITIMACIÓ: Contractual i, en el seu cas, consentiment de l’interessat.

DESTINATARIS: Empreses del Grup BSM, Administracions Públiques, Jutjats i Tribunals i proveïdors que presten serveis al Grup BSM.

DRETS: Podeu exercir en qualsevol moment els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, així com a no ser objecte de decisions individuals automatitzades mitjançant la següent adreça de correu electrònic:

protecciodades@bsmsa.cat

 

INFORMACIÓ COMPLEMENTARIA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades de l’Interessat és Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM.SA), amb CIF número A08765919. Les dades de contacte de BSM són les següents:

 • Direcció postal: Carrer Calàbria, 66, 08015, Barcelona

 • Telèfon: 93 887 50 34

 • Correu electrònic: protecciodades@bsmsa.cat


També poden ser responsable del tractament de les dades de l’interessat les empreses del Grup BSM:

Parc d’Atraccions Tibidabo, SAU (PATSA), amb CIF número A58819095. Les dades de contacte de PATSA són les següents:

 

Cementiris de Barcelona, SA – CBSA, amb CIF A64302367 Les dades de contacte de CBSA són les següents:

 • Direcció postal: Carrer Mare de Déu de Port, 56-58 08038 Barcelona

 

S’informa a l’Interessat que el Grup BSM ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades (DPO) davant el qual podrà posar de manifest qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals. L’interessat podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través de les següents dades de contacte:

 • Direcció postal: Carrer Calàbria, 66, 08015, Barcelona

 • Telèfon: 93 887 50 34

 • Correu electrònic: DPO@bsmsa.cat

 

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Les dades personals de l’Interessat són tractades amb la finalitat de gestionar i desenvolupar els serveis contractats.

Així mateix, les dades personals de l’Interessat podran ser tractades amb les finalitats addicionals , sempre que hagin estat consentides per l'interessat:

 • Enviament d'informació i comunicació de promocions comercials respecte dels serveis contractats i sol·licitud de participació en enquestes d’opinió i de satisfacció per a la qual cosa podrem realitzar perfils de compra i anàlisi d’hàbits a partir de la informació obtinguda.

 • Inclusió de les dades en una base de dades compartida per BSMSA, PATSA i CBSA.

 • Tramesa d’informació, comunicacions i enquestes d’opinió en relació amb els serveis, activitats i promocions del Grup BSM per a la qual cosa podrem realitzar perfils de compra i anàlisi d’hàbits a partir de la informació obtinguda.

 

Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades per l’Interessat es conservaran mentre es trobi vigent el contracte celebrat entre l’Interessat i Grup BSM i, una vegada es produeixi la seva finalització seran bloquejats fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.

En cas que hagi consentit a que es tractin, fins que l'interessat sol·liciti la seva supressió, moment en què seran bloquejats fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.

 

Què ens legitima per tractar les vostres dades?

La base legal del tractament de les dades personals de l’Interessat és l’execució del contracte. En aquest sentit, l’Interessat està obligat a facilitar les dades que siguin necessàries per a la seva execució. En cas de no facilitar-nos aquestes dades no serà possible la celebració del present contracte.

Respecte de la resta de tractaments la base legal és el consentiment de l’interessat, previ i inequívoc.

 

A quins destinataris podem comunicar les vostres dades?

Les dades personals de l’Interessat podran ser cedides als següents destinataris:

 • Empreses del Grup BSM.

 • Administracions Públiques quan així ho estableixi una disposició legal aplicable i Jutjats i Tribunals.

 • Proveïdors que presten serveis al Grup BSM relacionats amb la gestió del contracte formalitzat i que tenen la condició d’encarregats del tractament. En tot cas, els tercers amb els quals es comparteixin determinades dades de caràcter personal de l’Interessat hauran acreditat prèviament l’adopció de mesures adequades per a la correcta protecció de les mateixes.

 

Quins són els vostres drets en relació amb les dades que ens faciliteu?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixin. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats per a les quals van ser recollides.

En determinats supòsits l’Interessat tindrà dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En tal cas, les entitats del Grup BSM davant les quals s’exerceixi aquest dret deixaran de tractar les dades, llevat de motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En qualsevol dels anteriors casos, l’entitat del Grup BSM corresponent comunicarà qualsevol rectificació o supressió de dades personals, així com qualsevol limitació de tractament efectuada a cadascun dels destinataris als que s’hagin comunicat les dades personals, llevat que sigui o exigeixi un esforç desproporcionat. Si així ho sol·licités l’Interessat, l’entitat del Grup BSM en qüestió l’informarà sobre dits destinataris.

Així mateix, l’Interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a BSM, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable quan el tractament es basi en el consentiment o en un contracte, i s’efectuï per mitjans automatitzats.

L’Interessat tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, a que dades personals que li concerneixin siguin objecte d’un tractament basat en l’interès públic o legítim pel Grup BSM o un tercer, inclosa l’elaboració de perfils, a fi que BSM o una altra entitat del Grup BSM deixi de tractar les dades personals, llevat que aquestes puguin acreditar motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, drets i llibertats de l’Interessat, o per la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Així mateix, l’Interessat tindrà dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics en ell o li afecti significativament, llevat que aquesta decisió sigui necessària per a la celebració o execució d’un contracte entre BSM o una altra entitat del Grup BSM i aquest, estigui autoritzada per la legalitat europea o estatal vigent o es basi en el consentiment explícit de l’Interessat.

Els referits drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, així com a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, podran ser exercits a través de la següent adreça de correu electrònic: protecciodades@bsmsa.cat

Finalment, l’Interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

Com obtenim les vostres dades?

Les dades personals que tractem a les diferents entitats del Grup BSM procedeixen del propi interessat i de l’Ajuntament de Barcelona.

Les categories de dades que es tracten són les següents:

 • Dades d'identificació

 • Adreces postals o electròniques

 • Dades econòmiques

 • Informació comercial

Per a les finalitats descrites anteriorment BSM no tracta amb dades especialment protegides.