CONDICIONS D’ÚS SPRO

1. GLOSSARI
1.1 App o l’aplicació: es refereix a SPRO.
1.2 Serveis de Mobilitat de BSM i/o AMB: indiquen els serveis associats a la distribució urbana de mercaderies accessibles des de l’aplicació SPRO, que són prestats per Barcelona de Serveis Municipals, SA i/o Àrea Metropolitana de Barcelona, en el marc del conveni de col·laboració entre AMB, AMB Informació, l’Ajuntament de Barcelona i B:SM, per la Plataforma Metropolitana de l’Aparcament. Aquests serveis són: DUM.

2. CONDICIONS D’ÚS SPRO
Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (en endavant, “B:SM”), és el proveïdor de l’aplicació mòbil anomenada SPRO (en endavant, l’aplicació”), amb CIF A-08765919.

Les presents condicions d’ús regulen les normes d’ús de l’aplicació mòbil per a l’àrea de distribució urbana de mercaderies (en endavant, “SPRO” o “Servei”) en tant que BSM és el proveïdor de la mencionada aplicació mòbil. En concret, es regulen els aspectes operatius de l’aplicació derivats de la utilització de l’aplicació per a telèfons mòbil intel·ligents “smartphones”.

Seguidament es descriuen les condicions que regulen l’aplicació i que s’estructuren en els següents punts:

1) Accés a l’aplicació
2) Alta a l’aplicació
3) Ús de l’Aplicació Mòbil
4) Suspensió
5) Localització
6) Drets de propietat intel·lectual
7) Actualització i modificació de les condicions d’ús
8) Procediment per suggeriments, consultes i reclamacions

 
2.1 Accés a l’aplicació

 • L’aplicació requereix l’ús de telèfons intel·ligents compatibles, la instal·lació de l’Aplicació Mòbil i d’accés a Internet (subjecte a les tarifes de connexió que pugui aplicar el seu proveïdor sobre les que B:SM no n’és responsable i revesteix de plena indemnitat). Algunes de les funcionalitats de l’aplicació no podran ser utilitzades en zones sense cobertura mòbil i/o quan no estiguin activats els serveis de dades del telèfon. En tal cas, l’usuari declara conèixer i acceptar que la utilització de l’aplicació no estarà del tot completa, al no poder-se rebre els avisos enviats al terminal o connectar-se al api proporcionat pels serveis web o a altres serveis. BSM no serà responsable, en cap cas, dels problemes ocasionats per l’eliminació o desactivació de l’accés a algun dels serveis.
 • L’ús adequat de l’aplicació pot requerir l’obtenció d’actualitzacions de software, per la qual cosa  l’usuari haurà d’instal·lar i utilitzar sempre l’última versió de l’Aplicació Mòbil.
 • Per descarregar i instal·lar l’aplicació SPRO i per consultar els diferents serveis de mobilitat, no serà necessari registrar-se a SPRO.
 • No obstant l’anterior, per poder accedir al servei és imprescindible DONAR-SE D’ALTA i OBRIR UN COMPTE DEL SERVEI.
 • En descarregar-se l’aplicació, la persona usuària haurà d’acceptar, de forma explícita, les condicions d’ús i la política de privacitat.
 • Els serveis de SPRO es dirigeixen a qualsevol persona major d’edat, sent l’usuari responsable de complir amb els requeriments per l’ús dels serveis de mobilitat proporcionats. Qualsevol ús dels Serveis per part de l’usuari està subjecte al compliment de la normativa vigent que li sigui d’aplicació.
 • Al descarregar-se i utilitzar l’aplicació SPRO, l’usuari manifesta i garanteix que té capacitat suficient per celebrar el present acord.
 • SPRO podrà recopilar certa informació de forma automàtica, que inclou, entre altres, el tipus de dispositiu que utilitza, el ID dels seus dispositius mòbils, el sistema operatiu, el tipus de navegador d’internet que utilitza i informacions sobre l’ús que fa del Servei. L’aplicació recopila informació sobre la ubicació del seu dispositiu mòbil (veure apartat 2.5 Localització).
 • L’usuari podrà desinstal·lar l’aplicació en qualsevol moment d’acord amb el procediment previst en el sistema operatiu del seu dispositiu.

2.2  Alta a l'aplicació

 • Per donar-se d’alta a l’aplicació SPRO com a persona usuària, aquesta haurà de proporcionar totes les dades de contacte que es sol·licitin, incloent la identificació personal (NIF) o social (CIF), el nom complet i, si s’escau, la raó social, una adreça de correu electrònic pròpia i vàlida, i un número de telèfon mòbil.
 • També haurà d’activar el seu Compte mitjançant l’accés a la pàgina de confirmació que apareixerà enllaçada al correu electrònic que B:SM li enviarà a l’adreça de correu electrònic registrada durant el procediment d’alta. Si la persona usuària no accedeix a aquest enllaç, el seu Compte no s’activarà, ja que no es podrà verificar l’adreça electrònica proporcionada i aquesta serà considerarà com a incorrecta.
 • El propietari del compte pot triar entre dos tipus de registre: (i) compte Personal, (ii) compte d’Empreses. El Compte Personal permet fer estacionaments amb un únic vehicle alhora. El Compte d’Empreses permet que diversos usuaris puguin fer  estacionaments alhora. No obstant, cada usuari només podrà fer l’estacionament d’un vehicle alhora.
 • L’Usuari Administrador d’un Compte d’Empreses és el responsable d’introduir l’adreça de correu electrònic i de modificar o eliminar les dades identificadores (nom o àlies), i les restriccions (vehicles, condicions d’estacionament, etc.) dels Usuaris Mòbils.
 • L’Usuari Administrador del Compte d’Empreses podrà fer ús de la zona usuari al Lloc Web per crear Usuaris Mòbils addicionals al seu Compte d’Empreses, subjecte al procediment que es preveu a continuació: L’Usuari Administrador facilitarà a BSM el correu electrònic dels potencials usuaris i BSM enviarà als potencials usuaris un enllaç mitjançant el qual l’usuari haurà de donar-se d’alta a l’aplicació facilitant els seu NIF, contrasenya i acceptant les condicions d’ús del servei i la política de privacitat.

2.3  Ús de l’Aplicació Mòbil

 • Per utilitzar el Servei, els Usuaris del Sistema hauran de descarregar i configurar l’Aplicació Mòbil i iniciar sessió amb les seves Dades d’Accés.
 • L’aplicació SPRO és operativa sense iniciar sessió, però amb funcionalitats limitades.
 • Les funcionalitats disponibles sense iniciar sessió són: visualització de la ubicació de les diferents zones d’estacionament, així com informació d’aquests; navegació pel mapa; previsió de places lliures d’estacionament regulat.
 • Les funcionalitats  que requereixen haver iniciat sessió són les següents: inici d’estacionament, gestió de vehicles, notificacions, etc.
 • L’Usuari podrà configurar la recepció de notificacions i avisos relacionats amb l’estacionament en curs mitjançant l’Aplicació Mòbil.
 • Aquests avisos, tot i estar configurats, poden no ser rebuts pels Usuaris Mòbils per causes no imputables a B:SM (com ara, per falta de connectivitat, de suficient bateria, etc.
 • L’Usuari del Servei pot obtenir un tiquet digital mitjançant l’aplicació mòbil, prèvia descarrega i configuració de la pròpia aplicació en un dispositiu compatible.
 • L’Usuari del Servei només pot obtenir tiquets digitals vàlids per estacionar les zones DUM, d’aquells vehicles que segons la Ordenança Municipal 3.2 vigent estan autoritzats per fer ús d’aquestes places. A dit efecte, BSM tindrà accés a les dades de vehicles autoritzats com a Encarregat del tractament a fi efecte de comprovar els vehicles autoritzats per l’estacionament de les referides places d’aparcament.
 • La descàrrega, registre, ús i manteniment de l’Aplicació Mòbil és totalment gratuïta i es pot fer a través dels mercats oficials d’aplicacions mòbil pels sistemes operatius de telèfons intel·ligents compatibles amb aquesta. B:SM es reserva la possibilitat, prèvia notificació, de modificar aquestes condicions en qualsevol moment, donant la possibilitat a l’usuari d’acceptar o rebutjar les mateixes. En qualsevol cas, serà necessari que l’usuari accepti les noves condicions d’ús per continuar fent ús del servei

2.4 Suspensió

 • L’ús indegut, incorrecte o inapropiat de l’aplicació, o el falsejament de les dades podrà donar lloc al bloqueig, temporal o definitiu, de la utilització de l’aplicació.

2.5 Localització

 • L’usuari accepta que l’aplicació SPRO recopila informació sobre la ubicació del seu dispositiu mòbil, i necessitarà que el seu dispositiu mòbil es trobi encès, activat i amb cobertura, per al seu funcionament.
 • Les dades de localització seran tractades per BSM de forma anònima amb la finalitat de millorar els seus serveis o per fins relacionats amb la mobilitat.
 • L’usuari podrà revocar en qualsevol moment el consentiment de l’activació del servei de localització mitjançant l’opció corresponent del seu dispositiu.
 • En el cas de revocar el consentiment de l’activació del servei de localització, la utilització de l’aplicació serà incompleta, ja que alguns serveis no estaran en funcionament.

2.6 Drets de propietat intel·lectual

 • L’SPRO pertany a Barcelona de Serveis Municipals, SA (en endavant BSM), amb CIF A-08765919 i domicili social a Barcelona, C/ Calàbria 66, 08015 Barcelona, Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 34702, foli 138, full B-108.458. És una empresa pública participada íntegrament per l’Ajuntament de Barcelona que té per objecte la gestió de diversos serveis a la mobilitat.

2.7 Actualització i modificació de les condicions d’ús

 • B:SM es reserva la possibilitat de revisar i modificar les presents condicions legals en qualsevol moment. L’usuari està subjecte a les polítiques i condicions vigents en el moment que utilitzi el servei, llevat que per llei o decisió de l’organisme competent s’indiqui el contrari. Qualsevol modificació de les presents condicions d’ús serà notificada a l’usuari i, en tot cas, serà necessària la seva acceptació per continuar fent ús del servei.

2.8 Procediment per suggeriments, consultes i reclamacions

 • Per qualsevol suggeriment, consulta, queixa o reclamació, l’usuari pot dirigir-se a l’apartat de suport tècnic de l’aplicació mòbil o l’apartat de contacte de la web.

3. CONDICIONS D’ÚS ESPECÍFIQUES DUM
Els serveis de SPRO es dirigeixen a qualsevol persona major d’edat, sent l’usuari responsable de complir amb els requeriments per l’ús dels serveis de mobilitat proporcionats. Qualsevol ús dels Serveis de mobilitat per part del usuari està subjecte al compliment de la normativa vigent que li sigui d’aplicació.


3.1. Condicions d’estacionament

 • Per fer iniciar l’ús del servei, l’usuari haurà de situar al costat del vehicle i sol·licitar l’inici de l’estacionament. Després haurà d’indicar la matrícula del seu vehicle i el codi de la zona on vol estacionar, que el trobarà a la senyal vertical.
 • El temps d’estacionament es calcularà amb el mode start/stop, de manera que l’Usuari haurà d’indicar tant el moment d’arribada, com el moment de sortida de la plaça d’estacionament mitjançant l’aplicació mòbil.
 • Un Usuari Mòbil només pot tenir una operació d’estacionament simultània. No es permet que un mateix Usuari pugui tenir dues operacions d’estacionament simultànies, encara que sigui per vehicles o places diferents.
 • Tot i que l’aplicació mòbil facilitarà i assistirà l’Usuari en la selecció de les condicions d’estacionament de la zona, l’usuari és el responsable últim de les condicions d’estacionament indicades la seva petició d’estacionament: codi de zona, condicions horàries, temps màxim, etc.
 • Qualsevol error comés per l’usuari en les condicions de l’operació d’estacionament que indiqui podrà donar lloc a les sancions establertes en  la legislació vigent.
 • El Tiquet digital no eximeix del compliment de les limitacions horàries de la plaça ocupada per l’Usuari del Servei. L’ús de l’estacionament havent vençut aquest temps previst o havent excedit el temps màxim permès poden ser sancionats. No es permet la concatenació d’estacionaments dins d’un mateix codi de zona.
 • BSM pot rebutjar una petició d’estacionament per diverses raons que, en qualsevol cas, seran indicades a l’Usuari Mòbil. A títol d’exemple, per condicions d’estacionament, per fora de servei, etc...
 • L’Usuari és responsable de verificar si la seva petició d’estacionament ha estat acceptada o rebutjada. En el cas que la petició sigui rebutjada l’usuari rebrà un avís el seu terminal. La confirmació de l’acceptació de la petició es visualitzarà perquè s’iniciarà en l’aplicació el còmput del temps d’estacionament.
 • La impossibilitat de veure informació o rebre avisos sobre el Tiquet digital en curs en l’aplicació mòbil, no eximeix de les obligacions envers la plaça d’estacionament regulat. Això inclou qualsevol causa o incidència tècnica aliena a Barcelona de Serveis Municipals, adduïble al propi dispositiu mòbil (estat, configuració, bateria, funcionament incorrecte del dispositiu, etc.) o bé als canals o operadors de telecomunicació.
 • En el mode start/stop, per aturar el temps de l’estacionament en curs, l’Usuari s’ha de situar al costat de la plaça on hi té el vehicle i amb l’aplicació mòbil ha d’enviar una petició de fi d’estacionament de l’operació en curs.
 • L’Usuari és totalment responsable de mantenir en bon estat i amb bateria suficient el seu propi telèfon mòbil per garantir que podrà finalitzar els tiquets d’estacionament que ell mateix ha iniciat en mode start/stop. Si malgrat tot això succeís, l’usuari podria utilitzar qualsevol altre dispositiu mòbil compatible, descarregar l’aplicació mòbil, iniciar la sessió i posteriorment indicar el fi de l’estacionament de l’operació en curs.
 • L’usuari rebrà un Tiquet en el seu mòbil en el qual s’indicarà l’hora d’inici i l’hora de finalització de l’estacionament i codi de zona.
 • En cas de pèrdua o robatori del telèfon mòbil, l’Usuari Administrador del Compte haurà de notificar-ho al seu operador de telefonia i podrà realitzar l’operació des d’un altre terminal.