AREA de Barcelona

area de Barcelona

Què és AREA?

AREA es va implementar a Barcelona el maig de 2005. És un sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada en què tot l'espai d'aparcament dins la zona de regulació es distribueix d'acord amb unes prioritats i es regula a través d'unes normes i unes tarifes.

Aquest concepte integral de la regulació té l'efecte de dissuadir viatges que tenen com a destí l'àmbit de la zona regulada i reduir, així, les tensions sobre el trànsit. Com que la regulació es fa essencialment en horari diürn, aquest efecte dissuasiu es produeix solament de dia, ja que no és necessari ni a les nits ni en dies festius.

AREA es configura en diferents tipus de places: blaves, verdes, verdes exclusives per a residents, distribució urbana de mercaderies, motos, autocars i altres (reserves especials, etc).

L’Ordenança Fiscal 3.12 i l’Ordenança Fiscal 3.1, ambdues aprovades pel Plenari de l’Ajuntament de Barcelona, estableixen les normes d’ús i les tarifes dels diferents tipus de plaça o usos.

Els objectius d'AREA són:

  • Frenar el volum i la congestió de trànsit a la zona central de la ciutat per trencar la tendència negativa històrica.
  • Reduir la indisciplina d’aparcament al carrer (en doble fila, sobre la vorera, etc.) que redueix la eficàcia de la xarxa viària i afecta també als vianants i a la seguretat en general.
  • Fomentar un millor repartiment de l’espai d’aparcament al carrer per tal de maximitzar-ne la utilitat.
cars


  • Facilitar l’aparcament dels residents a les zones més deficitàries en què sigui possible.


  • Millorar la qualitat mediambiental gràcies a la reducció de les emissions de fums i sorolls.

Telèfon d'informació

place Oficina d'Area Verda (OAV)
Calabria, 66. 08018 Barcelona
Horari: Dilluns a Divendres
8:00 a.m. - 8:00 p.m.

Tràmits on-line

Accés al portal de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona.

Accedeix al plànol

Plànol interactiu de l'àmbit de regulació d'AREA a Barcelona

Consulta les places Verdes, Blaves, Exclusives Residents, DUM i zones de residents.

Tipus de places

AREA es configura en diferents tipus de places: blaves, verdes, verdes exclusives per a residents, distribució urbana de mercaderies, motos, autocars i altres (reserves especials, etc).