La gestió

gestion

Saps què fem els vigilants d'Àrea?

Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (B:SM), per mitjà de la Unitat Operativa d’AREA, gestiona i controla el funcionament de l’estacionament a la via pública. Amb un equip humà de 390 professionals i 3.300 parquímetres al servei de la ciutat, es regulen les places d’aparcament i es controlen les infraccions que contemples les ordenances municipals (zones de càrrega i descàrrega, carril bus, carril multi usos, doble fila, pas de vianants, etc.).

Tot i que són funcions menys conegudes pels usuaris, a més de vetllar pel compliment de les normes d’ús de l’estacionament, el personal de la Unitat Operativa d’AREA també facilita informació i orientació als ciutadans, residents i turistes; notifica les incidències detectades a la via pública i les comunica a l’ens gestor; ajuda, si és necessari, en les actuacions en cas d’accident i s’encarrega de transmetre qualsevol incidència a la Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra, Bombers, ambulàncies, etc.
Aquest personal es nomena per Decret d’Alcaldia i està habilitat per a les seves actuacions, sempre sota la direcció jeràrquica de la Guàrdia Urbana.

Així mateix, aquesta unitat funciona amb un sistema tecnològic, dissenyat especialment per B:SM, que permet una interconnexió en temps real de tots els agents, els sistemes i les aplicacions que intervenen en la regulació integral de l’estacionament a la via pública, com per exemple, la Unitat de Grues i la Guàrdia Urbana.

Els vigilants d’AREA tenen al seu abast, al dispositiu de control, tota la informació necessària per realitzar les seves funcions. Totes les comunicacions en AREA són en temps real, tant pel que fa als parquímetres, els dispositius de control i les peticions automàtiques de manteniment com a la sol·licitud de reparació d’una avaria des d’un parquímetre. Els temps real és una mostra més que a AREA sempre hem apostat per invertir en les últimes tecnologies i en la innovació per donar tots els avantatges possibles tant als usuaris com a tots els professionals que integren AREA. En resum, la tecnologia i la innovació ens permeten proporcionar un servei de qualitat a tots els nostres clients.

És per això que s’ha establert una Política de Qualitat amb un seguit de compromisos concrets amb els ciutadans que mesurem semestralment amb la voluntat de conèixer els nostres resultats i vetllar per la seva millora contínua. Únicament amb aquest elevat grau d’autocrítica podrem aprendre diàriament i explorar noves maneres d’operar en benefici dels clients i de Barcelona, la nostra ciutat.

Com estem organitzats a AREA?

Cada tram, cada plaça d'AREA al carrer, cada senyal vertical, cada senyal horitzontal, cada tarifa i horari estan configurats dins d’una aplicació informàtica que ens permet gestionar AREA. Tot té una raó de ser i s'analitza constantment el funcionament de les àrees regulades per adaptar-nos a cada moment a les noves realitats dins del marc de la nostra missió. Els nostres vigilants tenen un conjunt de zones de vigilància assignades de forma aleatòria. Així mateix, i per optimitzar el servei dels nostres vigilants, hi ha tot un sistema de rutes que es planifica i s'assigna de forma aleatòria a diferents vigilants, tot de forma automàtica, seguint models i patrons predefinits i sense intervenció manual.

 

Assegurem

El compliment de la normativa d'estacionament.

Fem

Sol·licituds de retirada de vehicles abandonats.

Proposem

Proposem i realitzem la distribució de places al carrer.

Realitzem

Realitzem el control del carril i parada del bus, passos de vianants, places de càrrega i descàrrega ...

Detectem

Detectem els incidents a la via pública: guals, bancs, clavegueres, semàfors, fuites d'aigua, contenidors, papereres, ...

Actuem

Actuem a partir de la recepció de queixes veinals.

Telèfon d'informació

place Punt d'Atenció Ciutadana BSM

- Calàbria, 66. 08015 Barcelona

Tràmits on-line

Accedeix al plànol