AREA de Barcelona

area de Barcelona

Què és AREA?

AREA es va implementar a Barcelona el maig de 2005. És un sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada en què tot l'espai d'aparcament dins la zona de regulació es distribueix d'acord amb unes prioritats i es regula a través d'unes normes i unes tarifes.

Aquest concepte integral de la regulació té l'efecte de dissuadir viatges que tenen com a destí l'àmbit de la zona regulada i reduir, així, les tensions sobre el trànsit. Com que la regulació es fa essencialment en horari diürn, aquest efecte dissuasiu es produeix solament de dia, ja que no és necessari ni a les nits ni en dies festius.

AREA es configura en diferents tipus de places: blaves, verdes, exclusives per a residents, distribució urbana de mercaderies, motos, autocars i altres (reserves especials, etc).

L’Ordenança Fiscal 3.12 aprovada pel Plenari de l’Ajuntament de Barcelona estableix les normes d’ús i les tarifes dels diferents tipus de plaça o usos.

Els objectius d'AREA són:

  • Reduir i regular la demanda d'aparcament a la via pública optimitzant l'espai disponible, contribuint a la mobilitat sostenible i lluitant contra l'ús incívic.
  • Reduir l'ús incívic dels espais d’aparcament a la via pública (estacionaments en doble fila, sobre la vorera, etc.) que redueix la eficàcia de la xarxa viària i afecta també als vianants i a la seguretat en general.
  • Optimitzar i racionalitzar la distribució de l'espai d'estacionament a l'espai públic de la ciutat donant resposta a les noves necessitats en mobilitat i coexistència urbana (vehicles, motos, bicicletes, VMP, etc.).
cars
 
  • Augmentar, en la mida en què sigui possible, la disponibilitat de l’aparcament per als residents de les zones més deficitàries.
 
  • Contribuir a la millora de la qualitat mediambiental gràcies a la reducció de les emissions de fums i sorolls.
 

Telèfon d'informació

place Punt d'Atenció Ciutadana BSM

- Calàbria, 66. 08015 Barcelona

Tràmits on-line

Accedeix al plànol

Tipus de places

AREA es configura en diferents tipus de places: blaves, verdes, verdes exclusives per a residents, distribució urbana de mercaderies, motos, autocars i altres (reserves especials, etc).