Condicions d'ús Residents Barcelona

 

Condicions generals d’ús de les aplicacions mòbils d’estacionament de BSM


L’usuari accepta aquestes condicions generals i, en especial, en que mitjançant les aplicacions mòbils d’estacionament de BSM es puguin aplicar les tarifes vigents en relació a l’estacionament de places regulades que pugui haver a la ciutat.

En determinades aplicacions, l’usuari ha d’indicar l’inici i la fi de l’estacionament al costat del vehicle, amb les excepcions previstes.

BSM no es farà responsable del temps d’estacionament addicional que l’usuari hagi hagut de pagar pel fet de no poder notificar la fi d’un estacionament obert en mode start/stop per causes alienes al propi Servei. Entre d’altres, totes aquelles relacionades amb el propi dispositiu (sense bateria, avaria, etc.) o amb el canal de comunicació Internet (sense xarxa mòbil, sense xarxa WiFi, etc.).

L’usuari rebrà un Tiquet en el seu mòbil en el qual s’indicarà l’hora d’inici, l’hora de finalització, la tarifa i l’horari de regulació de l’estacionament.

Les condicions generals del Servei d’ús de les aplicacions mòbils d’estacionament de BSM estan accessibles i es poden descarregar a través de l’app corresponent i al web de l’AREA.

 

Condicions d'ús de totes les aplicacions mòbils d’estacionament gestionat per BSM

Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (en endavant, “B:SM”), es el proveïdor dels serveis oferts per les aplicacions mòbils d’estacionament de BSM per a l’estacionament a l’AREA de Barcelona (en endavant, el “Servei”).

1) Accés al servei
2) Ús dels Aplicacions mòbils. Estacionament
3) Preus i Tarifes
4) Condicions d’estacionament del Servei
5) Condicions d'anul•lació d’avís de denúncia del Tiquet electrònic
6) Condicions de pagament


1. Accés al servei

   1.1. El Servei, basat en telèfons mòbils intel•ligents que disposin d’una connexió de dades a Internet i sistema GPS, és un mitjà d’obtenció de tiquet electrònic habilitat per l’Ajuntament de Barcelona. Aquest Servei gratuït permet a l’Usuari realitzar el pagament de les tarifes d’estacionament del vehicle en les àrees habilitades de la ciutat de Barcelona.

   1.2. L’estacionament en les places regulades pel sistema de l’estacionament regulat de Barcelona (anomenat AREA, en endavant), subjectes o no a taxa, requereix de l’obtenció prèvia de comprovant, expedit per l’Ajuntament. L’obtenció del comprovant podrà requerir la identificació de la matrícula del vehicle, ja sigui al parquímetre o be als altres mitjans habilitats per l’Ajuntament de Barcelona

   1.3. El Servei requereix l’ús de telèfons intel•ligents compatibles i altres dispositius, així com la instal•lació d’aplicacions mòbils d’accés a Internet (subjecte a les tarifes de connexió que pugui aplicar el seu proveïdor sobre les que B:SM no es responsabilitza). L’ús adequat del Servei pot requerir l’obtenció d’actualitzacions de software, per la qual cosa B:SM pot requerir instal•lar i utilitzar sempre l’última versió del aplicacions mòbils, a càrrec de l’usuari.

   1.4. Per poder accedir al Servei és imprescindible donar-se d’alta i obrir un compte del Servei a l’aplicació corresponent. L’usuari haurà d’acceptar, de forma explícita, les condicions d’ús i la política de privacitat del Servei.

2. Ús dels Aplicacions mòbils. Estacionament.

   2.1. L’Usuari podrà configurar la recepció de notificacions i avisos relacionats amb l’estacionament en curs mitjançant el Aplicacions mòbils.

   2.2. Aquests avisos, tot i estar configurats, poden no ser rebuts pels Usuaris Mòbils per causes no imputables a B:SM (com ara, per falta de connectivitat, de suficient bateria), sense que aquest fet comporti responsabilitat per BSM.

   2.3. L’Usuari del Servei pot obtenir un tiquet electrònic mitjançant les aplicacions mòbils de l’AREA, prèvia descarrega i configuració de la pròpia aplicació telèfon amb un dispositiu intel•ligent compatible, activant la funció d’iniciar l’estacionament.

   2.4. Els drets i deures del tiquet electrònic són equivalents als que s’obtenen a qualsevol dels mitjans habilitats per l’Ajuntament de Barcelona per a utilitzar l’estacionament regulat.

   2.5. L’Usuari del Servei pot obtenir i en el seu cas pagar tiquets electrònics vàlids per estacionar en les places d’estacionament regulat que hi pugui haver a la ciutat. B:SM es reserva l’opció de modificar l’àmbit d’aplicació del tiquet d’estacionament electrònic i/o del permís d’estacionament digital accessibles mitjançant el lloc web de l’AREA on aquest cas BSM notificarà als usuaris el nou àmbit d’aplicació.

   2.6. Els sensors i funcions de geolocalització del dispositius intel•ligents han d’estar activats per dur a terme determinades operacions d’estacionament, tal i com s’indica a les instruccions i FAQs de cada aplicació mòbil.

3. Preus i Tarifes

   3.1. La descàrrega, registre, ús i manteniment del Aplicacions mòbils és totalment gratuïta i es pot fer a través dels mercats oficials d’aplicacions mòbils pels sistemes operatius de telèfons intel•ligents compatibles amb el Servei. B:SM es reserva la possibilitat, prèvia notificació, de modificar aquestes condicions econòmiques en qualsevol moment, essent aplicables des d’aquella data.

   3.2. L’Usuari satisfarà el preu de l’estacionament segons les tarifes vigents regulades en les ordenances de l’Ajuntament de Barcelona per a cada zona de l’AREA, en funció de les condicions d’ús establertes a l’ordenança per a cada plaça.

4. Condicions d’estacionament del Servei

   4.1. L’estacionament es realitzarà d’acord amb les instruccions i FAQs disponibles en la corresponent aplicació mòbil/web de l’estacionament, essent condicions obligatòries per l’usuari.

   4.2. Tot i que les aplicacions mòbils de l’AREA disposen de funcionalitats que assisteixen l’Usuari en la selecció de les condicions d’estacionament, l’usuari és el responsable últim de les condicions d’estacionament indicades la seva petició d’estacionament: tipus de zona, condicions horàries, temps màxim, etc.

   4.3. Qualsevol error comés per l’usuari en les condicions de l’operació d’estacionament que indiquin podrà donar lloc a les sancions establertes en la legislació vigent. El Tiquet electrònic equival a tots els efectes a l’emissió d’un tiquet físic en relació amb la possibilitat d’acreditar l’autorització per ocupar la plaça d’estacionament.

   4.4. El Tiquet electrònic no eximeix del compliment de les limitacions horàries de la plaça ocupada per l’Usuari del Servei. L’ús de l’estacionament havent vençut aquest temps previst o havent excedit el temps màxim permès poden ser sancionats de manera equivalent al que succeeix amb els tiquets obtinguts a qualsevol dels mitjans habilitats per l’Ajuntament per a l’estacionament a les places regulades de la ciutat.

   4.5. Si s’escau, l’acceptació de la petició d’estacionament estarà subjecte a la pre-autorització bancària per un import equivalent al temps màxim de la utilització de la plaça sol•licitada en relació a la tarifa i límit horari corresponent. En cas contrari, la petició d’estacionament serà denegada i s’informarà a l’usuari.

   4.6. L’Usuari és responsable de verificar si la seva petició d’estacionament ha estat acceptada o rebutjada. En el cas que la petició sigui rebutjada l’usuari rebrà un avís al seu terminal. La confirmació de l’acceptació de la petició es visualitzarà perquè s’iniciarà en l’aplicació el còmput del temps d’estacionament.

   4.7. La impossibilitat de veure informació o rebre avisos sobre el Tiquet digital en curs en el Aplicacions mòbils, no eximeix de les obligacions envers la plaça d’estacionament regulat. Això inclou qualsevol causa o incidència tècnica aliena a Barcelona de Serveis Municipals, adduïble al propi dispositiu mòbil (estat, configuració, bateria, funcionament incorrecte del dispositiu, etc.) o bé als canals o operadors de telecomunicació.

   4.8. L’Usuari és totalment responsable de mantenir en bon estat i amb bateria suficient el seu propi telèfon mòbil per garantir que podrà finalitzar els tiquets d’estacionament que ell mateix ha iniciat en mode start/stop en aquelles operacions que ho requereixin. Si malgrat tot això succeís, l’usuari podrà utilitzar qualsevol altre dispositiu compatible, descarregar el aplicacions mòbils de l’AREA, iniciar la sessió i posteriorment indicar la fi de l’estacionament de l’operació en curs.

   4.9. BSM no es farà responsable del temps d’estacionament addicional que l’usuari hagi hagut de pagar pel fet de no poder notificar la fi d’un estacionament obert en mode start/stop per causes alienes al propi Servei. Entre d’altres, totes aquelles relacionades amb el propi dispositiu (sense bateria, avaria, etc.) o amb el canal de comunicació Internet (sense xarxa mòbil, sense xarxa WiFi, etc.).

   4.10. L’usuari rebrà un Tiquet en el seu dispositiu en el qual s’indicarà l’hora d’inici, l’hora de finalització, l’horari de regulació de l’estacionament, i la tarifa, si és d’aplicació.

   4.11. L’ús indegut, incorrecte o inapropiat de l’aplicació de pagament telemàtic i el falsejament de les dades podrà donar lloc a un bloqueig de la utilització de l’aplicació.

5. Condicions d'anul•lació d’avís de denúncia del Tiquet electrònic

B:SM ofereix a l’Usuari del Servei, en cas de que aquest es trobés un avís de denúncia al seu vehicle, un sistema per pagar l’anul•lació de determinats avisos de denúncia de Tiquets electrònics mitjançant les aplicacions mòbils, tal i com s’indica a les instruccions i FAQs de cada aplicació mòbil.

   5.1. Addicionalment, i en qualsevol circumstància, l’Usuari del Servei també podrà dirigir-se a un parquímetre per pagar i anul•lar un avís de denúncia relacionada amb un estacionament realitzat mitjançant el Servei.

   5.2. Per determinar quin és l’usuari que ha de ser denunciat, s’estarà al que esta estableix la normativa aplicable. Si així ho indica aquesta, la persona denunciada serà el titular del vehicle i no pas l’Usuari del Servei que hagués estacionat el vehicle utilitzant les Aplicacions mòbils de BSM.

6. Condicions de pagament

   6.1. L’Usuari haurà de realitzar els pagaments del Servei mitjançant els mètodes de pagament enregistrats al servei. Després de rebre una Petició d’Estacionament, B:SM realitzarà càrrecs en els mètodes de pagament enregistrats.

   6.2. La modificació, per part de l’usuari del mètode de pagament enregistrats al Compte requereix que no hi hagi operacions d’estacionament obertes o pendents de cobrar que afectin al mètode de pagament actiu en aquell moment.

   6.3. L’usuari del servei s’obliga a donar informació fidedigne i a notificar qualsevol canvi en les dades de pagament, personals o de contacte del seu Compte al servei.