DUM

Objectiu

L’objectiu de les places regulades com Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) és el de donar servei, els dies laborables de 8:00 a 20:00, a tots aquells vehicles que requereixin distribuir mercaderies de forma molt pròxima al punt de destinació per un temps limitat de 30 minuts. La fixació d’aquest lapse horari te l’objectiu de donar la màxima rotació a aquestes places i que puguin donar servei al màxim número possible de camions i furgonetes que realitzen cada dia aquestes operacions.

En les places de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) es pot estacionar camions, furgonetes i vehicles mixtes de dues places, tal i com indica la senyalització. És obligatòria la validació telemàtica per mitjà de l’aplicació areaDUM o enviant un SMS i el temps màxim d’estacionament és de 30 minuts.

En el cas concret de vehicles classificats com Zero Emissions per la DGT i autoritzats per a l'estacionament en places de l'areaDUM, el temps màxim d'estacionament serà de 30 minuts addicionals a allò que determini la senyalització vertical corresponent a la plaça.

Número de Places

A la ciutat de Barcelona hi ha prop de nou mil places de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) dins de l’àmbit de la regulació integral de l’AREA (veure plànol).

areadum
areaDUM

Ja pots oblidar-te de l'antic disc horari.

Parquimetre
Operar amb Parquímetre

El parquímetre expedeix un tiquet de control que acredita que està complint amb les normes d'estacionament.

Horaris

L'horari general és de dilluns a divendres, de 8.00 a 20.00 hores.

dum
DUM

IMPORTANT: Cal verificar sempre la informació que consta al senyal específic que regula el tram d'estacionament. Hi ha carrers que poden estar senyalitzats com a carrers alternatius, en els quals cal canviar de vorera periòdicament.