Política de Privacitat

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

BSM compleix la normativa vigent en matèria de protecció de dades i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals. A cada formulari de recollida de dades personals s’informa de la finalitat del tractament de les dades sol·licitades. En qualsevol moment, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació mitjançant comunicació a la següent adreça de correu electrònic: protecciodades@bsmsa.cat

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT  

El responsable del tractament de les dades de l’interessat és Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSMSA), amb CIF número A08765919. Les dades de contacte de B:SM són les següents:

• Adreça postal: carrer de Calàbria, 66, 08015, Barcelona

• Telèfon: 93 887 50 34

• Correu electrònic: protecciodades@bsmsa.cat

 

També poden ser responsables del tractament de les dades de l’interessat les empreses del Grup B:SM:

Parc d’Atraccions Tibidabo, SAU (PATSA), amb CIF número A58819095. Les dades de contacte de PATSA són les següents:

• Adreça postal: plaça del Tibidabo, 3-4, 08035, Barcelona

• Telèfon: 93 211 79 42

• Correu electrònic: protecciodades_patsa@bsmsa.cat

 

Cementiris de Barcelona, SA – CBSA, amb CIF A64302367. Les dades de contacte de CBSA són les següents:

• Adreça postal: carrer de la Mare de Déu de Port, 56-58, 08038, Barcelona

• Telèfon: 93 484 19 11

• Correu electrònic: protecciodades_cbsa@bsmsa.cat

 

S’informa l’interessat que el Grup B:SM ha nomenat un delegat de protecció de dades (DPO) davant el qual podrà posar de manifest qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals. L’interessat podrà contactar amb el delegat de protecció de dades a través de les dades de contacte següents:

• Adreça postal: carrer de Calàbria, 66, 08015, Barcelona

• Telèfon: 93 887 50 34

• Correu electrònic: DPO@bsmsa.cat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals? 

Les dades personals de l’interessat es tracten amb la finalitat de gestionar i desenvolupar els serveis contractats. Així mateix, les dades personals de l’interessat es podran tractar amb les finalitats addicionals següents, sempre que hagin estat consentides per l'interessat:

  • Enviament d'informació i comunicació de promocions comercials respecte dels serveis contractats i sol·licitud de participació en enquestes d’opinió, per a la qual cosa podrem crear perfils de compra i anàlisi d’hàbits a partir de la informació obtinguda.
  • Inclusió de les dades en una base de dades compartida per BSMSA, PATSA i CBSA.
  • Tramesa d’informació, comunicacions i enquestes d’opinió en relació amb els serveis, les activitats i les promocions del Grup B:SM, per a la qual cosa podrem crear perfils de compra i anàlisi d’hàbits a partir de la informació obtinguda.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades? 

Les dades personals proporcionades per l’interessat es conservaran mentre estigui vigent el contracte formalitzat entre l’interessat i el Grup B:SM i, quan finalitzi, es bloquejaran fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.

En cas que s’hagi consentit que es tractin, conservarem les dades fins que l'interessat en sol·liciti la supressió, moment en què es bloquejaran fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.

Respecte a enregistrament mitjançant càmeres de videovigilància, consultar l'apartat específic.

Què ens legitima per tractar les dades?

La base legal del tractament de les dades personals de l’interessat és l’execució del contracte. En aquest sentit, l’interessat està obligat a facilitar les dades que siguin necessàries per a la seva execució. En cas de no facilitar-nos aquestes dades, no serà possible formalitzar el present contracte.

Respecte de la resta de tractaments, la base legal és el consentiment de l’interessat, previ i inequívoc.

A quins destinataris podem comunicar les dades?

Les dades personals de l’interessat podran ser cedides als destinataris següents:

  • Empreses del Grup B:SM.
  • Administracions públiques, quan així ho estableixi una disposició legal aplicable, i jutjats i tribunals.
  • Proveïdors que presten serveis al Grup B:SM relacionats amb la gestió del contracte formalitzat i que tenen la condició d’encarregats del tractament. En tot cas, els tercers amb els quals es comparteixin determinades dades de caràcter personal de l’interessat hauran acreditat prèviament l’adopció de mesures adequades per protegir-les correctament.

Quins són els drets dels interessats en relació amb les dades que ens faciliten?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixin. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats per a les quals van ser recollides.

En determinats supòsits, l’interessat tindrà dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, les entitats del Grup B:SM davant les quals s’exerceixi aquest dret deixaran de tractar les dades, llevat de motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En qualsevol dels casos anteriors, l’entitat del Grup B:SM corresponent comunicarà qualsevol rectificació o supressió de dades personals, així com qualsevol limitació de tractament efectuada a cadascun dels destinataris als quals s’hagin comunicat les dades personals, llevat que sigui o exigeixi un esforç desproporcionat. Si així ho sol·licités l’interessat, l’entitat del Grup B:SM en qüestió l’informarà sobre aquests destinataris.

Així mateix, l’interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin que hagi facilitat a B:SM en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable quan el tractament es basi en el consentiment o en un contracte, i s’efectuï per mitjans automatitzats.

L’interessat tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, a què dades personals que el concerneixin siguin objecte d’un tractament basat en l’interès públic o legítim pel Grup B:SM o un tercer, inclosa l’elaboració de perfils, a fi que B:SM o una altra entitat del Grup B:SM deixi de tractar les dades personals, llevat que aquestes puguin acreditar motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l’interessat, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Així mateix, l’interessat tindrà dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que li produeixi efectes jurídics o l’afecti significativament, llevat que aquesta decisió sigui necessària per a la celebració o execució d’un contracte entre B:SM o una altra entitat del Grup B:SM i aquest, estigui autoritzada per la legalitat europea o estatal vigent o es basi en el consentiment explícit de l’interessat.

Els drets esmentats d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, així com el dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, es podran exercir a través de l’adreça de correu electrònic següent: protecciodades@bsmsa.cat

Finalment, l’interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant les Autoritats de Protecció de Dades.

Com obtenim les dades?

Les dades personals que tractem a les diferents entitats del Grup B:SM procedeixen del propi interessat i de l’Ajuntament de Barcelona.

Les categories de dades que es tracten són les següents:

• Dades d'identificació

• Adreces postals o electròniques

• Dades econòmiques

• Informació comercial

Per a les finalitats descrites anteriorment B:SM no tracta amb dades especialment protegides.

 

Videovigilància

BSM.SA tractarà les imatges captades mitjançant els sistemes de càmeres i videocàmeres (en les modalitats d’enregistrament i de visionat a temps real) de conformitat amb la següent informació:

FINALITAT: Preservar la seguretat i protecció de les persones i béns així com preservar la seguretat i operativitat de l’equipament i de les instal·lacions de l’entitat.

LEGITIMACIÓ: La base legal del tractament d’imatges a través de sistemes de càmeres o videocàmeres en les instal·lacions de l’entitat és:

  • El compliment d’una missió d’interès públic consistent en garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions.
  • L’interès legítim consistent en la necessitat de BSM.SA responsable del tractament, d’establir mesures de supervisió per a la verificació del compliment per part dels treballadors de les seves obligacions laborals.

DESTINATARIS: Les imatges podran ser cedides a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, així com als Jutjats i Tribunals en compliment d'una obligació legal aplicable a BSM.SA com a responsable del tractament.

CONSERVACIÓ: Les imatges captades mitjançant el sistema de càmeres de videovigilància d’enregistrament seran conservades durant un termini màxim d'un mes des de la seva captació. Transcorregut el mateix es procedirà a la seva supressió, tret quan hagin de ser conservades per a acreditar la comissió d'actes que atemptin contra la integritat de persones, béns o instal·lacions.

En els supòsits en què el sistema de càmeres utilitzat sigui el visionat a temps real, les imatges no seran conservades en la mesura que no es realitza cap enregistrament ni emmagatzematge d’imatges.

DRETS: D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, podran exercitar-se en qualsevol moment els drets d'accés, supressió i limitació al tractament, a través de la següent adreça de correu electrònic protecciodedades@bsmsa.cat.

© Barcelona de Serveis Municipals S.A.