verdes

Objectiu

Les places regulades com area Verda tenen com objectiu prioritzar l’estacionament dels vehicles dels residents de la zona en detriment dels vehicles dels no residents. Aquestes zones es troben dins l’àmbit de la regulació integral, en el què la suma de les necessitats d’aparcament dels no resident i dels residents supera l’oferta, fet que genera cert tipus de conflicte o congestió a certes hores. En aquestes zones es poden estacionar tots els vehicles.

Els vehicles dels residents autoritzats de la zona indicada en la senyalització han d’estacionar-se identificant-los amb el comprovant horari obligatori corresponent (ja sigui en paper, emès pel parquímetre, o digital, emès per mitjà del servei 'Residents Barcelona' de l’aplicació mòbil SMOU), que pot tenir una duració d’un dia com a mínim o fins a final d’any. En el comprovant emès, en paper o digital, es reflecteix la zona del resident i la matrícula del vehicle estacionat, identificant-lo com a vehicle autoritzat.

Els vehicles de no residents a la zona d’estacionament d’area Verda, poden estacionar-se en aquestes places dins de l’horari de regulació amb el comprovant horari obligatori corresponent (ja sigui en paper, emès pel parquímetre, o digital, emès per mitjà del servei 'Parquímetre' de l’aplicació mòbil SMOU). L’estacionament tindrà la duració màxima que indiqui el senyal, que pot ser d’1 o 2 hores.

Tots els vehicles, tant de residents com de no residents, poden estacionar-se lliurement fora de l’horari que indiqui la senyalització vertical.

Número de Places

Actualment hi ha unes seixanta-un mil cinc-centes places d'area Verda a tota la ciutat a la seva disposició tot i que, com a resident, només podrà estacionar en la seva zona d'AREA autoritzada. També podrà estacionar el vehicle en la resta de zones, tot i que tindrà que abonar la tarifa de no resident de l’AREA que equival al que pagaria una persona de fora de Barcelona.

Delimitació de zones

Actualment hi ha 35 zones de resident que conformen el servei area Resident. Com a resident, estarà adscrit a una zona concreta i només podrà estacionar amb tarifa de resident en la seva zona d'AREA autoritzada. Pot consultar els detalls concrets de cada zona d'AREA i descarregar els planells en pdf clicant aquí.

Tarifes

Per a residents: 
Aquesta tarifa es pot pagar per a un dia o per més d'un i, com a màxim, fins al darrer dia laborable de l'any. Per a més informació:

Per a no residents: 
En el cas que hi hagi activat un episodi de contaminació s'incrementarà al component base, la quantitat de 2 euros/hora en tots els casos, excepte en cas de vehicles classificats com Zero Emissions, en què excepcionalment l'increment serà de 0,0 euros/hora.

Fulletó Tarifes

Descarrega't el fulletó de les Tarifes Ambientals aquí.

smou
smou - Parquímetre

Treu els teus tiquets d'area Verda i Blava des de l'aplicació smou.

Parquimetre
Operar amb Parquímetre

El parquímetre expedeix un tiquet de control que acredita que està complint amb les normes d'estacionament.

Horaris

Els horaris de funcionament de les places d'area Verda són de dilluns a divendres o de dilluns a dissabte, de 8.00 a 20.00 h sense interrupció horària.

Detall area verda

IMPORTANT: Cal verificar sempre la informació que consta al senyal específic que regula el tram d'estacionament. Hi ha carrers que poden estar senyalitzats com a carrers alternatius, en els quals cal canviar de vorera periòdicament.