Residents d’AREA

Residents AREA

Què és un resident d’AREA?

De forma resumida, podem dir que un resident és aquella persona que està empadronada dins una zona de resident d'AREA de Barcelona i disposa d'un vehicle de més de 2 rodes (que no supera els 6 metres de longitud, els 3.500 kg de PMA i els 9 passatgers com a màxim). 

Quin tipus d'estacionament pot fer un resident?

Un resident pot estacionar a la seva zona de resident, prèvia obtenció del corresponent comprovant al parquímetre mitjançant la seva targeta de resident o a través de l'app ONaparcar residents. L'Ordenança fiscal regula quina tarifa se li aplicarà (gratuïta o tarifa completa). Podrà tenir el vehicle estacionat en un mateix lloc sense moure'l un màxim de set dies naturals, d'acord amb les ordenances vigents, amb independència del número de dies pels que hagi obtingut el corresponent comprovant. 

També podrà estacionar en altres places Verdes i Blaves de la ciutat, prèvia obtenció del comprovant de rotació corresponent ja sigui al parquímetre o a través de l'app apparkB. En aquest cas, la seva targeta de resident no serà d'aplicació.

On puc estacionar gratuïtament?

Es pot estacionar gratuïtament, i sense obligació d'obtenir cap comprovant, fora de l'horari de regulació, és a dir, de 20.00 hores a 8.00 hores tots els dies laborables de dilluns a divendres. Els dissabtes, diumenges i festius caldrà consultar prèviament la senyalització vertical. També es pot estacionar gratuïtament a les places de càrrega i descàrrega (areaDUM) fora l'horari de regulació i a les places Blaves tots els laborables de dilluns a divendres de 14.00 hores a 16.00 hores, coincidint amb l'hora de dinar i l'horari de tancament de les botigues.

Què són les places d'AREA Exclusiva per a Residents?

Les zones identificades com a AREA Exclusiva per a Residents són zones que, per les seves característiques, són d'ús exclusiu cada dia de l'any per als residents autoritzats a estacionar en aquella zona. En cas de dubte, cal consultar sempre la senyalització vertical corresponent.

Vull anar

Mogui's pel plànol per veure la distribució de les places a la ciutat: blaves, verdes, exclusives per a residents i parquímetres.

Qui té la consideració de resident a efectes d'AREA?

Veure els requisits per a ser resident (Ordenança Fiscal 3.12)

Consulta de la tarifa

Requisits per ser resident

Són residents d'AREA les persones físiques que figurin empadronades a les zones regulades i disposin d'un vehicle de més de dues rodes que no superi els 6 metres de longitud, els 3.500 kg de PMA i un nombre de 9 passatgers com a màxim.

max_distancia

Màx. 6 m. de llargada

max_peso

Màx. 3.500 kg

max_persones

Màx. 9 persones

Qui pot sol·licitar la targeta de resident d'AREA?

Cal complir algun dels requisits següents:
Ser titular o figurar com a conductor principal a la pòlissa d'assegurança d'un vehicle donat d'alta de l'IVTM (impost sobre vehicles de tracció mecànica) a la ciutat de Barcelona.
Constar com a conductor principal a la pòlissa d'assegurança d'un vehicle de l'empresa on treballa o amb la que mantingui un contracte mercantil de prestació de serveis, en el cas de ser autònom.
Ser el conductor principal d'un vehicle del qual disposi en règim de rènting, leasing o lloguer estable superior a tres mesos, ja sigui a nom seu o a nom de l'empresa on treballa o amb la que manté un contracte mercantil de prestació de serveis, en el cas de ser autònom.

Per què serveix la targeta de resident d'AREA?

La targeta serveix per estacionar com a resident a les places d'area Verda de la seva zona de resident, previ pagament de la tarifa corresponent a través dels mitjans habilitats per fer-ho (app ONaparcar residents o parquímetre).
La targeta de resident d'AREA és imprescindible per obtenir el comprovant de pagament de resident ja sigui en paper (que emet el parquímetre i que és l'únic element que cal posar al vehicle) o comprovant digital (que emet l'app ONaparcar residents i que no cal posar al vehicle). Al comprovant de pagament de resident consten la matrícula del vehicle i també la seva zona de resident corresponent i l'identifica com a resident autoritzat a estacionar a la seva zona.

IMPORTANT

 • La targeta de resident d'AREA és imprescindible per operar en el parquímetre i estacionar a la seva zona d'area Verda. Cal que la tingui sempre a mà si sap que la pot necessitar o si és un usuari habitual del servei.

 • Si és usuari de l'app ONaparcar residents, no caldrà que sempre tingui a mà la seva targeta de resident d'AREA, donat que l'aplicació reconeix els seus drets d'estacionament com a resident a la seva zona d'area Verda.

 • Guardi-la encara que ara no la utilitzi. La seva targeta de resident d'AREA li permetrà obtenir comprovants de pagament mentre conservi els drets d'estacionament a la seva zona d'area Verda.

 • A finals de desembre, pot consultar en aquest web la tarifa de resident que li pertoca per a l'any vinent.

 • La informació sobre l'operativa per obtenir un comprovant de pagament d'un dia o de varis des del parquímetre es pot consultar accedint a la pàgina de com operar amb parquímetre per a més informació.

 • La información sobre l'operativa per obtenir un comprovant de pagament d'un dia o de varis des de l'app ONaparcar residents es pot consultar accedint a la página de com operar amb el móvil per a més informació.

 • Si disposa de dos o més vehicles, a l'hora d'obtenir un comprovant de pagament des del parquímetre haurà de triar la matrícula corresponent (símbol +). Comprovi que la seva matrícula quedi registrada al comprovant de pagament i que es llegeixi correctament.

 • En el cas d'utilitzar el parquímetre, col·loqui el comprovant de pagament dins el seu vehicle en un lloc clarament visible des de l'exterior. No cal posar-hi cap altra identificació. El comprovant, amb la matrícula i la zona, ja l'identifica com a resident de la seva zona d'area Verda.

 • Recordi que pot tenir el seu vehicle estacionat al mateix lloc un màxim de set dies naturals.

 • En cas de pèrdua o robatori de la targeta, contacti amb l'Oficina d'Atenció al Client d'AREA.

 • La targeta porta incorporats tots els seus vehicles autoritzats i la tarifa aplicable.

 • Cal comunicar qualsevol canvi de dades de la targeta, altes i baixes de vehicles, canvis de domicili, etc. Només així podrà operar en les noves condicions. La majoria de tràmits es poden fer còmodament en qualsevol moment a través de l'oficina virtual de l'Ajuntament de Barcelona.

Quina documentació cal presentar?

Per veure quina és la documentació necessària que cal aportar per sol·licitar la targeta de resident d'AREA, accedeixi aquí.

Tarifa aplicable

D'acord amb que allò que regula l'Ordenança fiscal 3.12 vigent, se li aplicarà la tarifa normal o la gratuïta segons si té multes o no l'últim any.
Les condicions que regulen la tarifa aplicable estan regulades a l'Ordenança fiscal 3.12, article 7è, punt 4.4:
"Els obligats al pagament de la taxa amb condició de resident que no hagin estat sancionats per cap de les infraccions establertes a l'ordenança de circulació de vianants i de vehicles, a la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial i al reglament general de circulació, o normativa que els substitueixi, durant els 12 mesos anteriors, se'ls aplicarà la bonificació prevista al punt 3 de l'apartat B de l'Annex d'aquesta ordenança, exclusivament a la seva zona autoritzada d'estacionament, a través dels mitjans habilitats a tal efecte. A aquests efectes, el mes d'octubre de cada any, es comprovarà que en els 12 mesos anteriors, no existeixen sancions fermes per les infraccions esmentades."

És també condició indispensable haver estat resident d'AREA durant el mateix període de temps. Accedeixi per veure la tarifa que li correspon.